Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Galerie hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 00064416, příspěvková organizace Hlavního města prahy (dále jen jako „GHMP“) tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „GDPR“), a v případech, kdy to GDPR umožňuje, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon“).

Prohlášení o ochraně osobních údajů se může, v závislosti na dalším vývoji legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, měnit a aktualizovat. 


I.  Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Galerie hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČ: 00064416, příspěvková organizace Hlavního města prahy (dále jako „GHMP“ nebo „správce“).

 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy), které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky.
   

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • dále pak zpracováváme údaje o chování vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním kupující poskytl svůj výslovný souhlas.

 IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje nejdéle po dobu dle příslušných právních předpisů. 
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
 • podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Práva subjektů údajů

Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:

 • Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. 
 • Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby správce vymazal jeho osobní údaje. Jelikož však má subjekt údajů povinnost správci osobní údaje pro plnění zejména zákonných povinností poskytnout, vztahuje se právo výmazu výhradně na osobní údaje, které správce nepotřebuje pro naplnění účelu.

 • Právo na omezení zpracování

Kupující má právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

 • kupující popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 • kupující odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití,
 • správce osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je žádá pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, nebo
 • kupující vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Správce je povinen subjekt údajů předem informovat o zrušení omezení zpracování.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Zpracovává-li správce osobní údaje kupujícího pro účely oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), popřípadě za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je pověřen (čl. 6 odst. 1. písm. e) GDPR), je subjekt údajů oprávněn proti takovému zpracování vznést námitku. V případě vznesení námitky není správce oprávněn pro uvedený účel ve zpracování pokračovat do doby, než prokáže, že jedná ze závažných oprávněných důvodů přesahujících práva, zájmy nebo svobody subjektu údajů, popřípadě jedná za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vznese-li subjekt údajů námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 • Právo na přenositelnost údajů

Kupující má právo žádat, aby správce kupujícímu poskytl osobní údaje kupujícího, které spravuje, popřípadě aby tyto osobní údaje poskytl třetí osobě. Právo se týká pouze těch osobních údajů, které kupující správci poskytl.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, zejména pak GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz.

Subjekt údajů má kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

 • e-mailovou zprávou na adresu ghmp@ghmp.cz,
 • písemným oznámením zaslaným na adresu: Galerie hl. m. Prahy, Revoluční 5, 110 00 Praha 1.
    

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Zásady ochrany osobních údajů jsou udržovány aktuální a v souladu s právními předpisy. Z toho důvodu tak může docházet k určitým změnám. Žádáme tedy kupující, aby těmto zásadám věnovali patřičnou pozornost.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2020.